Gemerkte gedenkstenen verwijderd

Heden, 9 november, werden de in juni dit jaar gemerkte gedenkstenen verwijderd.

Eén steen is echter blijven staan omdat de rechthebbende heeft besloten om alsnog weer de huurperiode te verlengen.

De stenen zijn bij het daartoe gespecialiseerde bedrijf ter vergruizing aangeboden.

Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2020

MEDEDELING

Bij het vaststellen van de datum 30 oktober 2020 was er nog geen sprake van het corona virus.

Dat heeft helaas op nagenoeg alles om ons heen een grote invloed gekregen waardoor wij hebben moeten besluiten om dit jaar over te slaan. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe de situatie over enkele maanden zal blijken te zijn. Wij vrezen dan ook dat de tijd op dat moment veel te kort zal blijken om alles nog te organiseren.

Mocht de afstand van 1,5 meter alsnog gehandhaafd blijven, dan is dat in de dan op de begraafplaats aanwezige schaarse verlichting niet te garanderen en te controleren.

Hoezeer het ons ook spijt hebben wij dit besluit moeten nemen.

Wij hebben vertrouwen in de toekomst en hopen volgend jaar weer samen met u deze herdenking te mogen beleven.

Bestuur Begraafplaats Houtrijk & Polanen en Comissie Zwanenburg – Halfweg Gedenkt

Begaanbaarheid paden op de begraafplaats

Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van graven door mensen in bezit van een rollator of scootmobiel kan het bestuur u mededelen dat hier stapsgewijs wat aan gedaan gaat worden.

Waar mogelijk zal er grind worden weggehaald, wat al een hoop zal schelen voor de begaanbaarheid.

Getracht zal worden om de ons bekende gevallen als eerste aan te pakken.

Mocht iemand vinden dat een pad naar een bepaald graf niet makkelijk is te begaan dan verneemt het bestuur dat graag en zal er bekeken worden of er versneld iets aan kan worden gedaan.

De manier om iets te melden vindt u in de mededelingenkast aan het begin van de graven (even na de aula).

Het bestuur

Melding graf 2C-3-F

Het bestuur van de stichting Hervormde begraafplaats Houtrijk en Polanen te Halfweg  laat weten , dat het voornemens is  om graf 2C-3-F  waarin begraven liggen dhr. en mevr. Leich – Stegeman te gaan verwijderen. 

Sinds nov 2018 is bij het graf een mededeling geplaatst met het verzoek aan de rechthebbende zich te melden. 

Tot op moment van vandaag is daar geen reactie op gekomen en op basis van het gestelde in het reglement van de begraafplaats i.c. Hoofdstuk 8 art.20 lid 3   en Hoofdstuk 9  art.21 lid 1c  heeft het bestuur besloten tot het  gestelde in de eerste regel .

Tot uiterlijk 31 oktober 2020 is er de mogelijkheid om te reageren . 

Indien iemand vragen omtrent dit graf wil stellen kan dat op de mail : graven@begraafplaatszwanenburg.nl

Overige schriftelijke reacties kunt eventueel sturen naar:

Begraafplaats Zwanenburg, Postbus 260, 1160 AG  Zwanenburg

Mededeling

Inmiddels is op de gedenktekens van 14 graven een rode stip aangebracht. Op een 15e graf kon dit niet omdat er nimmer een gedenkteken werd geplaatst. De huurtermijn van deze graven is geëindigd en door de rechthebbenden is verklaard dat van de mogelijkheid tot verlengen geen gebruik meer zal worden gemaakt. Het verwijderen en ophalen van de stenen gaat in november dit jaar plaatsvinden.

Het Corona-virus en de Begraafplaats

Ongetwijfeld volgt u allen het nieuws met de maatregelen die onze overheid op advies van de deskundigen neemt en mogelijk nog meer zou kunnen nemen.

Ook de Uitvaartbranche heeft en krijgt hiermee te maken. In nieuwsuitzendingen wordt dan ook geboden om met een maximaal aantal directe familieleden en belangstellenden aanwezig te zijn.

Onze begraafplaats zelf verzorgt alleen de voorbereidende werkzaamheden zoals het openen en weer sluiten van de graven.

Alle verdere handelingen worden door de uitvaarverzorgers voorbereid en gedaan. Laat u dan ook door hen voorlichten. 

Wij verzoeken u dan ook dringend om daaraan zonder meer gevolg te geven.

De landelijke organisatie van begraafplaatsen (LOB), waarvan Begraafplaats Houtrijk en Polanen  te Zwanenburg lid is, heeft recentelijk ook een nieuwsbrief laten uitgaan die wel meer gericht is aan Uitvaartverzorgers en de beheerders van de begraafplaatsen die wel zelf vele handelingen verrichten doch ook wordt daarbij verwezen naar de adviezen van het RIVM.

Voor de volledigheid laten wij hieronder toch de LOB nieuwsbrief meegaan.

Bestuur Begraafplaats Houtrijk en Polanen

BELANGRIJKE MEDEDELING over Knuffels op de gedenkstenen

Helaas ontvangen wij af en toe het bericht dat er een knuffel van een gedenksteen is verdwenen.

Omdat deze voor de betrokkenen een grote emotionele waarde hebben, verzoeken wij u indien u op de begraafplaats of mogelijk zelfs elders een onbekende knuffel tegenkomt die door één of andere onbekende oorzaak of ja mogelijk zelfs door wat grotere vogels zijn verplaatst, ze op de bank bij de aula neer te leggen, zodat de knuffels weer bij de oorspronkelijke gedenksteen kunnen worden teruggeplaatst.

Het bestuur

DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL

Het stichtingsbestuur heeft besloten om als dank en waardering van de werkzaamheden, die de heer Van Staaveren als vrijwilliger meer dan 40 jaar voor de stichting heeft verricht de klokkenstoel op de begraafplaats naar hem te vernoemen. 

De heer van Staaveren heeft zich in het bijzonder ingespannen om de klok uit de grote kerk voor het duodorp te behouden. Met zijn ontwerp en constructieve vaardigheden staat er nu al enige jaren een schitterende klokkenstoel op de begraafplaats die bij elke uitvaart op de begraafplaats wordt geluid. 

Tijdens de afscheidsbijeenkomst heeft de heer van Staaveren de plaquette onthuld die binnenkort bij de klokkenstoel zal worden geplaatst. 

Naast de van Nieuwenhuijzen boom hebben we nu op de begraafplaats ook 

-DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL-