MEDEDELING

Voor een 18-tal particuliere (huur)graven hebben wij bericht ontvangen dat de huur van deze graven niet langer worden verlengd. Van de rechthebbenden hebben wij daarvoor de afstandsverklaring ontvangen. De te verwijderen gedenkstenen worden van een rode stip voorzien met uitzondering van twee graven waarvan de geplaatste gedenksteen retour gaat naar de rechthebbende. Het feitelijke ruimen geschiedt op een later tijdstip.

Bij de algemene graven in vak G van de begraafplaats is van een 10-tal graven de vaste huurtermijn van 10 jaar weer afgelopen. Ook van deze graven zullen de aanwezige gedenkstenen worden verwijderd. Ook deze stenen worden van een rode stip voorzien en ook hier weer met uitzondering van vier gedenkstenen die weer teruggaan naar de rechthebbende. Uit twee algemene graven worden na opgraven de stoffelijke resten van twee personen nu samen in een nieuw uit te geven particulier graf herbegraven. De twee gedenkstenen worden hierbij overgeplaatst.

De planning is om de werkzaamheden in november dit jaar te gaan uitvoeren.

De desbetreffende rechthebbenden zullen over de juiste datum op de hoogte worden gebracht.

Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2020

MEDEDELING

Bij het vaststellen van de datum 30 oktober 2020 was er nog geen sprake van het corona virus.

Dat heeft helaas op nagenoeg alles om ons heen een grote invloed gekregen waardoor wij hebben moeten besluiten om dit jaar over te slaan. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe de situatie over enkele maanden zal blijken te zijn. Wij vrezen dan ook dat de tijd op dat moment veel te kort zal blijken om alles nog te organiseren.

Mocht de afstand van 1,5 meter alsnog gehandhaafd blijven, dan is dat in de dan op de begraafplaats aanwezige schaarse verlichting niet te garanderen en te controleren.

Hoezeer het ons ook spijt hebben wij dit besluit moeten nemen.

Wij hebben vertrouwen in de toekomst en hopen volgend jaar weer samen met u deze herdenking te mogen beleven.

Bestuur Begraafplaats Houtrijk & Polanen en Comissie Zwanenburg – Halfweg Gedenkt

Begaanbaarheid paden op de begraafplaats

Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van graven door mensen in bezit van een rollator of scootmobiel kan het bestuur u mededelen dat hier stapsgewijs wat aan gedaan gaat worden.

Waar mogelijk zal er grind worden weggehaald, wat al een hoop zal schelen voor de begaanbaarheid.

Getracht zal worden om de ons bekende gevallen als eerste aan te pakken.

Mocht iemand vinden dat een pad naar een bepaald graf niet makkelijk is te begaan dan verneemt het bestuur dat graag en zal er bekeken worden of er versneld iets aan kan worden gedaan.

De manier om iets te melden vindt u in de mededelingenkast aan het begin van de graven (even na de aula).

Het bestuur

Melding graf 2C-3-F

Het bestuur van de stichting Hervormde begraafplaats Houtrijk en Polanen te Halfweg  laat weten , dat het voornemens is  om graf 2C-3-F  waarin begraven liggen dhr. en mevr. Leich – Stegeman te gaan verwijderen. 

Sinds nov 2018 is bij het graf een mededeling geplaatst met het verzoek aan de rechthebbende zich te melden. 

Tot op moment van vandaag is daar geen reactie op gekomen en op basis van het gestelde in het reglement van de begraafplaats i.c. Hoofdstuk 8 art.20 lid 3   en Hoofdstuk 9  art.21 lid 1c  heeft het bestuur besloten tot het  gestelde in de eerste regel .

Tot uiterlijk 31 oktober 2020 is er de mogelijkheid om te reageren . 

Indien iemand vragen omtrent dit graf wil stellen kan dat op de mail : graven@begraafplaatszwanenburg.nl

Overige schriftelijke reacties kunt eventueel sturen naar:

Begraafplaats Zwanenburg, Postbus 260, 1160 AG  Zwanenburg

DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL

Het stichtingsbestuur heeft besloten om als dank en waardering van de werkzaamheden, die de heer Van Staaveren als vrijwilliger meer dan 40 jaar voor de stichting heeft verricht de klokkenstoel op de begraafplaats naar hem te vernoemen. 

De heer van Staaveren heeft zich in het bijzonder ingespannen om de klok uit de grote kerk voor het duodorp te behouden. Met zijn ontwerp en constructieve vaardigheden staat er nu al enige jaren een schitterende klokkenstoel op de begraafplaats die bij elke uitvaart op de begraafplaats wordt geluid. 

Tijdens de afscheidsbijeenkomst heeft de heer van Staaveren de plaquette onthuld die binnenkort bij de klokkenstoel zal worden geplaatst. 

Naast de van Nieuwenhuijzen boom hebben we nu op de begraafplaats ook 

-DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL-